Nɡɑ đɑᥒɡ sử ɗụᥒɡ ᴄɦiếᥒ tɦᴜật tɦiêᴜ trụi để хóɑ sổ Siҽʋiҽroɗoᥒҽtsƙ, ɦé lộ số ρɦậᥒ ᴄáᴄ ᴄɦiếᥒ ɓiᥒɦ đầᴜ ɦàᥒɡ

ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜọ đã ᴄʜặɴ đượᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ɴɢᴀ ᴠàᴏ ᴍộᴛ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴘʜíᴀ đôɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴɢᴀ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ đượᴄ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴍᴀʀɪᴜᴘᴏʟ ᴠàᴏ ᴛᴜầɴ ᴛʀướᴄ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ᴄáᴄ ᴄʜɪếɴ ʙɪɴʜ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ đầᴜ ʜàɴɢ ᴛạɪ ɴʜà ᴍáʏ ᴛʜéᴘ ᴀᴢᴏᴠsᴛᴀʟ sẽ ᴘʜảɪ đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʟʏ ᴋʜᴀɪ.

ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ɴɢᴀ đã ᴄố ɢắɴɢ ᴛấɴ ᴄôɴɢ sɪᴇᴠɪᴇʀᴏᴅᴏɴᴇᴛsᴋ, ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠà ᴘʜảɪ ʀúᴛ ʟᴜɪ, ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴄủᴀ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴠᴏʟᴏᴅʏᴍʏʀ ᴢᴇʟᴇɴsᴋɪʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ɴɢàʏ 23/5.

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴠũ ᴛʀᴀɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ đã đẩʏ ʟùɪ ᴍộᴛ ᴄᴜộᴄ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴄủᴀ ɴɢᴀ ở ᴍɪềɴ đôɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴠà ᴘʜá ʜủʏ đơɴ ᴠị ᴛʜɪếᴛ ʙị ǫᴜâɴ sự ᴄủᴀ ɴɢᴀ.

ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʙêɴ ʙờ sôɴɢ sɪᴠᴇʀsᴋɪʏ ᴅᴏɴᴇᴛs ᴄʜảʏ ǫᴜᴀ ᴍɪềɴ đôɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ʟà ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴄʜíɴʜ ᴄủᴀ ɴɢᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ɢầɴ đâʏ ᴋʜɪ ᴍᴏsᴄᴏᴡ ᴄố ɢắɴɢ ʙᴀᴏ ᴠâʏ ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ở ᴘʜíᴀ đôɴɢ ᴠà đáɴʜ ᴄʜɪếᴍ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ʟᴜʜᴀɴsᴋ ᴠà ᴅᴏɴᴇᴛsᴋ.

ᴛạɪ ᴍᴀʀɪᴜᴘᴏʟ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴄʜɪếɴ ʙɪɴʜ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ đã ʜạ ᴠũ ᴋʜí ᴠàᴏ ᴛᴜầɴ ᴛʀướᴄ sᴀᴜ ᴄᴜộᴄ ᴠâʏ ʜãᴍ ᴋéᴏ ᴅàɪ ɢầɴ ᴛʜáɴɢ, ᴄáᴄ độɪ ʀà ᴘʜá ʙᴏᴍ ᴍìɴ ᴄủᴀ ɴɢᴀ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ᴠàᴏ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ ɴʜà ᴍáʏ để ʀᴀ ᴘʜá ʙᴏᴍ ᴍìɴ.

ᴍộᴛ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ủɪ đấᴛ ʙọᴄ ᴛʜéᴘ ᴋʜổɴɢ ʟồ sơɴ ᴄʜữ “ᴢ” ᴍàᴜ ᴛʀắɴɢ, ᴠốɴ đã ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ʙɪểᴜ ᴛượɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴜộᴄ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴄủᴀ ɴɢᴀ, đã đẩʏ ᴄáᴄ ᴍảɴʜ ᴠỡ sᴀɴɢ ᴍộᴛ ʙêɴ ᴋʜɪ ᴍộᴛ ɴʜóᴍ ɴʜỏ ʙɪɴʜ sĩ ᴛìᴍ đườɴɢ ǫᴜᴀ đốɴɢ đổ ɴáᴛ ʙằɴɢ ᴍáʏ ᴅò ᴋɪᴍ ʟᴏạɪ.

ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʟíɴʜ ɴɢᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ɴʜɪệᴍ ᴠụ ʟà ʀấᴛ ʟớɴ. ǫᴜâɴ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴛự đặᴛ ᴍìɴ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄũɴɢ đã đặᴛ ᴍìɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ đốɪ ᴘʜươɴɢ. ᴠì ᴠậʏ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ ʜᴀɪ ᴛᴜầɴ để ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ɴʜữɴɢ ᴠɪệᴄ ɴàʏ”.

ᴍộᴛ ᴘʜụ ᴛá ᴄủᴀ ᴛʜị ᴛʀưởɴɢ ᴍᴀʀɪᴜᴘᴏʟ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴʜữɴɢ ᴄư ᴅâɴ ᴄòɴ ʟạɪ ʜɪệɴ đᴀɴɢ ɢặᴘ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴅᴏ ᴄốɴɢ ᴛʀàɴ ʟᴇɴ ʟỏɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ đốɴɢ đổ ɴáᴛ. ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴛɪɴ ʀằɴɢ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴɢʜìɴ ɴɢườɪ đã ᴄʜếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ʙᴀᴏ ᴠâʏ ᴄủᴀ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜơɴ 400.000 ᴅâɴ ɴàʏ.

ᴄư ᴅâɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴍộᴛ ᴄʜɪếᴄ ʜộᴘ ᴛʀêɴ xᴇ ᴋéᴏ ǫᴜᴀ ᴍộᴛ ᴛòᴀ ɴʜà ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ʙị ʜư ʜỏɴɢ ɴặɴɢ ở ᴍᴀʀɪᴜᴘᴏʟ. Ảɴʜ ʀᴇᴜᴛᴇʀs

ᴘᴇᴛʀᴏ ᴀɴᴅʀʏᴜsʜᴄʜᴇɴᴋᴏ ᴠɪếᴛ ᴛʀêɴ ᴛᴇʟᴇɢʀᴀᴍ ʀằɴɢ: “ᴍᴀʀɪᴜᴘᴏʟ ᴄầɴ ᴍộᴛ đợᴛ sơ ᴛáɴ ᴄư ᴅâɴ ᴋʜáᴄ ᴅᴏ ᴍốɪ đᴇ ᴅọᴀ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ ᴛăɴɢ ᴄủᴀ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ. ʜậᴜ ǫᴜả ᴄủᴀ ᴠɪệᴄ ʙɪếɴ ᴍᴀʀɪᴜᴘᴏʟ ᴛʜàɴʜ ᴍộᴛ ᴋʜᴜ ổ ᴄʜᴜộᴛ sẽ ʀấᴛ ᴛʜảᴍ ᴋʜốᴄ”.

ᴄáᴄ ᴄʜɪếɴ ʙɪɴʜ ᴀᴢᴏᴠsᴛᴀʟ ᴘʜảɪ đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ở ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʟʏ ᴋʜᴀɪ

ʟãɴʜ đạᴏ ᴄộɴɢ ʜòᴀ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴅᴏɴᴇᴛsᴋ (ᴅᴘʀ) ᴄủᴀ ᴍɪềɴ Đôɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ đã đượᴄ ᴅẫɴ ʟờɪ ɴóɪ ʀằɴɢ ᴄáᴄ ᴄʜɪếɴ ʙɪɴʜ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ đầᴜ ʜàɴɢ ᴛạɪ ɴʜà ᴍáʏ ᴛʜéᴘ ᴀᴢᴏᴠsᴛᴀʟ ở ᴍᴀʀɪᴜᴘᴏʟ sẽ ᴘʜảɪ đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʟʏ ᴋʜᴀɪ.

ʜãɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛấɴ ɪɴᴛᴇʀғᴀx ᴄủᴀ ɴɢᴀ ᴅẫɴ ʟờɪ ôɴɢ ᴅᴇɴɪs ᴘᴜsʜɪʟɪɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ᴄáᴄ ᴛù ɴʜâɴ ᴛừ ᴀᴢᴏᴠsᴛᴀʟ đᴀɴɢ ʙị ɢɪᴀᴍ ɢɪữ ᴛʀêɴ ʟãɴʜ ᴛʜổ ᴄủᴀ ᴄộɴɢ ʜòᴀ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴅᴏɴᴇᴛsᴋ.

ᴠɪệᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴍộᴛ ᴛòᴀ áɴ ǫᴜốᴄ ᴛế ᴛʀêɴ ʟãɴʜ ᴛʜổ ᴄủᴀ ɴướᴄ ᴄộɴɢ ʜòᴀ ᴄũɴɢ đã đượᴄ ʟêɴ ᴋế ʜᴏạᴄʜ”. ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴋʜôɴɢ ɴêᴜ ʀõ ɴʜữɴɢ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ᴍà ᴄáᴄ ᴄʜɪếɴ ʙɪɴʜ sẽ ᴘʜảɪ đốɪ ᴍặᴛ.

ɴɢᴀ đᴀɴɢ sử ᴅụɴɢ ᴄʜɪếɴ ᴛʜᴜậᴛ ᴛʜɪêᴜ ᴛʀụɪ ᴠà xóᴀ sổ sɪᴇᴠɪᴇʀᴏᴅᴏɴᴇᴛsᴋ

ᴛʜốɴɢ đốᴄ ʟᴜʜᴀɴsᴋ, sᴇʀʜɪʏ ɢᴀɪᴅᴀɪ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴɢᴀ đᴀɴɢ sử ᴅụɴɢ ᴄʜɪếɴ ᴛʜᴜậᴛ ᴛʜɪêᴜ ᴛʀụɪ ᴠà “xóᴀ sổ sɪᴇᴠɪᴇʀᴏᴅᴏɴᴇᴛsᴋ ᴋʜỏɪ ᴍặᴛ đấᴛ”.

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ɢᴀɪᴅᴀɪ, ɴɢᴀ đᴀɴɢ ᴄố ɢắɴɢ ᴛɪếɴ ᴄôɴɢ ɴʜằᴍ ᴛừ ʙᴀ ʜướɴɢ, để ᴛʀàɴ ǫᴜᴀ sɪᴇᴠɪᴇʀᴏᴅᴏɴᴇᴛsᴋ, ᴄắᴛ đứᴛ ᴍộᴛ đườɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ở ᴘʜíᴀ ɴᴀᴍ ᴠà ʙăɴɢ ǫᴜᴀ sôɴɢ xᴀ ʜơɴ ᴠề ᴘʜíᴀ ᴛâʏ ᴛạɪ ʙɪʟᴏʜᴏʀɪᴠᴋᴀ.

ʙấᴛ ᴄʜấᴘ ᴄᴜộᴄ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴍớɪ ɴʜấᴛ, ᴍộᴛ số ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ǫᴜâɴ sự ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ɴɢᴀ ᴄó ᴛʜể sẽ sớᴍ ᴄạɴ ᴋɪệᴛ sứᴄ ᴄʜɪếɴ đấᴜ để ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ở ᴍɪềɴ đôɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴠà ᴄó ᴛʜể ᴘʜảɪ ᴄʜᴜʏểɴ sᴀɴɢ ʙảᴏ ᴠệ ʟãɴʜ ᴛʜổ ᴍà ʜọ đã ᴄʜɪếᴍ đượᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛᴜầɴ ᴛớɪ.

ᴠũ ᴋʜí ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ đᴀɴɢ ᴛʀàɴ ᴠàᴏ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ, ᴛɪếᴘ ᴛʜêᴍ sứᴄ ᴍạɴʜ để ᴋɪᴇᴠ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄᴜộᴄ ᴘʜảɴ ᴄôɴɢ sắᴘ ᴛớɪ. “ᴋʜɪ ᴄᴜộᴄ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴘʜíᴀ đôɴɢ ᴄủᴀ ʜọ ᴍấᴛ đà, ɴɢườɪ ɴɢᴀ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ sẽ ᴘʜảɪ ᴄʜᴜʏểɴ sᴀɴɢ ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ ᴘʜòɴɢ ᴛʜủ ở ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ.”

“ᴠà ᴋʜɪ ʟàᴍ đɪềᴜ đó, ǫᴜâɴ độɪ ɴɢᴀ sẽ đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ᴍộᴛ ʟᴏạᴛ ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴍớɪ ở ᴘʜíᴀ ᴛʀướᴄ”, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ɴɢʜỉ ʜưᴜ ᴍɪᴄᴋ ʀʏᴀɴ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʟà ɴʜà ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄủᴀ ᴀᴜsᴛʀᴀʟɪᴀ ᴠɪếᴛ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ʀʏᴀɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ ɴàʏ, ǫᴜâɴ độɪ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ sẽ ᴄó ᴛʜể ǫᴜʏếᴛ địɴʜ địᴀ đɪểᴍ ᴠà ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɢɪᴀᴏ ᴄʜɪếɴ ᴠớɪ ɴɢườɪ ɴɢᴀ.

ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴɢᴀ ᴄó ʟẽ đã ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ đựɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛổɴ ᴛʜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜáɴɢ ở ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ɴɢᴀɴɢ ʙằɴɢ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴛổɴ ᴛʜấᴛ ᴄủᴀ ʜọ ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ ở ᴀғɢʜᴀɴɪsᴛᴀɴ ᴠàᴏ ɴʜữɴɢ ɴăᴍ 1980.

ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ɴàʏ, sự ᴋếᴛ ʜợᴘ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄʜɪếɴ ᴛʜᴜậᴛ ᴛầᴍ ᴛʜấᴘ ᴋéᴍ, ᴋʜả ɴăɴɢ ᴄʜᴇ ᴘʜủ ʜạɴ ᴄʜế ᴛʀêɴ ᴋʜôɴɢ, ᴛʜɪếᴜ ᴛíɴʜ ʟɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴠà ᴄáᴄʜ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ᴄʜỉ ʜᴜʏ ᴄʜᴜẩɴ ʙị sẵɴ sàɴɢ để ᴄủɴɢ ᴄố ᴛʜấᴛ ʙạɪ ᴠà ʟặᴘ ʟạɪ sᴀɪ ʟầᴍ đã ᴅẫɴ đếɴ ᴛỷ ʟệ ᴛʜươɴɢ ᴠᴏɴɢ ᴄᴀᴏ ɴàʏ, ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛăɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴅᴏɴʙᴀss.

ɴɢᴀ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴘʜá ʜủʏ ᴘʜáᴏ ᴍ-777 ᴅᴏ ᴍỹ sảɴ xᴜấᴛ

ᴛʜᴇᴏ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ʜãɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛấɴ ʀɪᴀ ɴᴏᴠᴏsᴛɪ, ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ɴɢᴀ ᴛᴜʏêɴ ʙố ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄủᴀ ʜọ đã ᴛɪêᴜ ᴅɪệᴛ ᴍộᴛ đơɴ ᴠị ᴘʜáᴏ ᴍ-777 ᴅᴏ ᴍỹ sảɴ xᴜấᴛ.

ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ đã ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜɪềᴜ ᴘʜáᴏ ᴍ-777 ᴅᴏ ᴡᴀsʜɪɴɢᴛᴏɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ở ᴛɪềɴ ᴛᴜʏếɴ. ʟô ʜàɴɢ ʟựᴜ ᴘʜáᴏ ᴍ-777 ʟà ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ᴄủᴀ ᴋʜᴏ ᴠũ ᴋʜí ᴋʜổɴɢ ʟồ ᴛừ ɴʜà ᴛʀắɴɢ để ɢɪúᴘ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴄʜốɴɢ ʟạɪ ɴɢᴀ ᴠà đượᴄ ᴄᴏɪ ʟà đặᴄ ʙɪệᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴠì ᴛầᴍ ʙắɴ xᴀ ᴠà độ ᴄʜíɴʜ xáᴄ ᴄủᴀ ɴó.

ᴀʟ ᴊᴀᴢᴇᴇʀᴀ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể xáᴄ ᴍɪɴʜ độᴄ ʟậᴘ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ɴɢᴀ.

ᴄũɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 23/5, ɴɢườɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴄủᴀ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ɴɢᴀ, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ɪɢᴏʀ ᴋᴏɴᴀsʜᴇɴᴋᴏᴠ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄáᴄ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄủᴀ ɴɢᴀ đã ʙắɴ ʜạ 3 ᴍáʏ ʙᴀʏ ᴄườɴɢ ᴋíᴄʜ sᴜ-25 ᴄủᴀ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ, 13 ᴍáʏ ʙᴀʏ ᴋʜôɴɢ ɴɢườɪ ʟáɪ,

ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 1 ᴛêɴ ʟửᴀ ʙᴀʏʀᴀᴋᴛᴀʀ, 2 ᴛêɴ ʟửᴀ ᴛᴏᴄʜᴋᴀ-ᴜ ᴠà ǫᴜả đạɴ ᴘʜáᴏ ᴘʜảɴ ʟựᴄ đᴀ ɴòɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ɪɢᴏʀ ᴋᴏɴᴀsʜᴇɴᴋᴏᴠ, ᴄáᴄ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄủᴀ ɴɢᴀ đã ʙắɴ ʜạ 3 ᴍáʏ ʙᴀʏ sᴜ-25 ᴄủᴀ ᴋʜôɴɢ ǫᴜâɴ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ɴɢàʏ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 2 ᴍáʏ ʙᴀʏ ở ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʟàɴɢ ᴋɪsᴇʟᴇᴠᴋᴀ, ᴛỉɴʜ ᴋʜᴇʀsᴏɴ ᴠà 1 ᴍáʏ ʙᴀʏ ở ᴘᴀᴠʟᴏɢʀᴀᴅ, ᴛỉɴʜ ᴋʜᴀʀᴋᴏᴠ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, 13 ᴍáʏ ʙᴀʏ ᴋʜôɴɢ ɴɢườɪ ʟáɪ ᴄủᴀ ᴜᴋʀᴀɪɴᴀ đã ʙị ʙắɴ ʀơɪ ở ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄʜᴇʀᴠᴏɴʏ ʏᴀʀ, ᴄʜᴇʀɴᴏʙᴀᴇᴠᴋᴀ, ᴍɪʀɴᴏᴇ, ᴏʟᴇᴋsᴀɴᴅʀɪᴠᴋᴀ, ᴛỉɴʜ ᴋʜᴇʀsᴏɴ, ʏᴜɴᴏᴋᴏᴍᴍᴜɴᴀʀsᴋ, ᴄộɴɢ ʜòᴀ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴅᴏɴᴇᴛsᴋ, ᴋʜᴏᴛᴏᴍʟʏᴀ, sɪɴɪᴄʜɪɴᴏ, ᴘᴇᴛʀɪᴠsᴋᴇ, ᴛᴇʀɴʏ, ᴛỉɴʜ ᴋʜᴀʀᴋᴏᴠ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 1 ‘ʙᴀʏʀᴀᴋᴛᴀʀ ᴛʙ-2’ ở ǫᴜậɴ ʟᴏᴢᴏᴠᴀʏᴀ, ᴛỉɴʜ ᴋʜᴀʀᴋᴏᴠ.

ɴɢᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜọ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ 95% ʟᴜʜᴀɴsᴋ

ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ɴɢᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʟựᴄ ʟượɴɢ ɴɢᴀ ʜɪệɴ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ 95% ʟᴜʜᴀɴsᴋ. ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄủᴀ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ɴắᴍ ɢɪữ sᴇᴠᴇʀᴏᴅᴏɴᴇᴛsᴋ ᴠà ʟʏsʏᴄʜᴀɴsᴋ, ᴋêɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ ᴢᴠᴇᴢᴅᴀ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ.

error: Content is protected !!