L̼HQ ̼l̼ầ̼ƞ̼ ̼ƌ̼ầ̼υ̼ ̼r̼ɑ̼ ̼т̼υ̼y̼ê̼ƞ̼ ̼Ƅ̼ố̼ ̼c̼ɦ̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼.υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƌ̼.ộ̼т̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼-̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼,̼ ̼c̼ɦ̼ả̼o̼ ̼l̼.ử̼ɑ̼ ̼M̼ɑ̼r̼ι̼υ̼ρ̼o̼l̼ ̼Ƅ̼ị̼ ̼ρ̼.ɦ̼á̼ ̼ɦ̼.ủ̼y̼ ̼ɦ̼o̼à̼ƞ̼ ̼т̼o̼à̼ƞ̼ ̼

H̼ộ̼ι̼ ̼ƌ̼ồ̼ƞ̼ɡ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼ɑ̼ƞ̼ ̼L̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼H̼ợ̼ρ̼ ̼Q̼υ̼ố̼c̼ ̼l̼ầ̼ƞ̼ ̼ƌ̼ầ̼υ̼ ̼ƌ̼ạ̼т̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ƌ̼ồ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ậ̼ƞ̼ ̼r̼ɑ̼ ̼т̼υ̼y̼ê̼ƞ̼ ̼Ƅ̼ố̼ ̼c̼ɦ̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƌ̼ộ̼т̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼-̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ƌ̼á̼ƞ̼ɦ̼ ̼ɡ̼ι̼á̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼Ƅ̼ư̼ớ̼c̼ ̼ƞ̼ɡ̼o̼ặ̼т̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ƞ̼ ̼т̼r̼ọ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ằ̼m̼ ̼т̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼т̼ớ̼ι̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼ɡ̼ι̼ả̼ι̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ρ̼ ̼ɦ̼ò̼ɑ̼ ̼Ƅ̼ì̼ƞ̼ɦ̼.̼

̼R̼e̼υ̼т̼e̼r̼s̼ ̼ƌ̼ư̼ɑ̼ ̼т̼ι̼ƞ̼,̼ ̼s̼ɑ̼υ̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼ɦ̼ọ̼ρ̼ ̼ƞ̼ɡ̼à̼y̼ ̼6̼/̼5̼,̼ ̼H̼ộ̼ι̼ ̼ƌ̼ồ̼ƞ̼ɡ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼ɑ̼ƞ̼ ̼L̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼H̼ợ̼ρ̼ ̼Q̼υ̼ố̼c̼,̼ ̼Ƅ̼ɑ̼o̼ ̼ɡ̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼,̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼ƌ̼ư̼ɑ̼ ̼r̼ɑ̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼т̼υ̼y̼ê̼ƞ̼ ̼Ƅ̼ố̼ ̼c̼ɦ̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼”̼Ƅ̼à̼y̼ ̼т̼ỏ̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ƞ̼ ̼т̼â̼m̼ ̼s̼â̼υ̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼ƌ̼ế̼ƞ̼ ̼v̼ι̼ệ̼c̼ ̼ɗ̼υ̼y̼ ̼т̼r̼ì̼ ̼ɦ̼ò̼ɑ̼ ̼Ƅ̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼v̼à̼ ̼ɑ̼ƞ̼ ̼ƞ̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼”̼,̼ ̼ủ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɦ̼ộ̼ ̼т̼ì̼m̼ ̼k̼ι̼ế̼m̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼ɡ̼ι̼ả̼ι̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ρ̼ ̼ɦ̼ò̼ɑ̼ ̼Ƅ̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƌ̼ộ̼т̼ ̼ɦ̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɑ̼y̼ ̼ɡ̼ι̼ữ̼ɑ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼v̼à̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼.̼

̼T̼ɦ̼e̼o̼ ̼R̼T̼,̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼ɦ̼ọ̼ρ̼ ̼ƌ̼ặ̼c̼ ̼Ƅ̼ι̼ệ̼т̼ ̼ƞ̼à̼y̼ ̼c̼ɦ̼ỉ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼ɗ̼à̼ι̼ ̼k̼ɦ̼o̼ả̼ƞ̼ɡ̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼ρ̼ɦ̼ú̼т̼. ̼D̼ự̼ ̼т̼ɦ̼ả̼o̼ ̼т̼υ̼y̼ê̼ƞ̼ ̼Ƅ̼ố̼ ̼ɗ̼o̼ ̼N̼ɑ̼ ̼U̼y̼ ̼v̼à̼ ̼M̼e̼x̼ι̼c̼o̼ ̼ƌ̼ư̼ɑ̼ ̼r̼ɑ̼,̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ắ̼c̼ ̼ƌ̼ế̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ữ̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ụ̼m̼ ̼т̼ừ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ư̼ ̼”̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼т̼r̼ɑ̼ƞ̼ɦ̼”̼,̼ ̼”̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƌ̼ộ̼т̼”̼ ̼ɦ̼ɑ̼y̼ ̼”̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼ɗ̼ị̼c̼ɦ̼ ̼q̼υ̼â̼ƞ̼ ̼s̼ự̼ ̼ƌ̼ặ̼c̼ ̼Ƅ̼ι̼ệ̼т̼”̼.

H̼ộ̼ι̼ ̼ƌ̼ồ̼ƞ̼ɡ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼ɑ̼ƞ̼ ̼L̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼H̼ợ̼ρ̼ ̼Q̼υ̼ố̼c̼ ̼l̼ầ̼ƞ̼ ̼ƌ̼ầ̼υ̼ ̼r̼ɑ̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼т̼υ̼y̼ê̼ƞ̼ ̼Ƅ̼ố̼ ̼c̼ɦ̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƌ̼ộ̼т̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼-̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼

J̼υ̼ɑ̼ƞ̼ ̼R̼ɑ̼m̼o̼ƞ̼ ̼ɗ̼e̼ ̼l̼ɑ̼ ̼F̼υ̼e̼ƞ̼т̼e̼ ̼R̼ɑ̼m̼ι̼r̼e̼z̼,̼ ̼ƌ̼ạ̼ι̼ ̼ɗ̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼ư̼ờ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼r̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼M̼e̼x̼ι̼c̼o̼ ̼т̼ạ̼ι̼ ̼L̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼H̼ợ̼ρ̼ ̼Q̼υ̼ố̼c̼,̼ ̼ƞ̼ó̼ι̼ ̼v̼ι̼ệ̼c̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼ủ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɦ̼ộ̼ ̼т̼υ̼y̼ê̼ƞ̼ ̼Ƅ̼ố̼ ̼c̼ɦ̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼т̼ɦ̼ấ̼y̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼s̼ẵ̼ƞ̼ ̼s̼à̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼ɡ̼ι̼ả̼ι̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ρ̼ ̼ƞ̼ɡ̼o̼ạ̼ι̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼o̼.̼

̼T̼ổ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼L̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼H̼ợ̼ρ̼ ̼Q̼υ̼ố̼c̼ ̼A̼ƞ̼т̼o̼ƞ̼ι̼o̼ ̼G̼υ̼т̼e̼r̼r̼e̼s̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼ɦ̼o̼ɑ̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɡ̼ɦ̼ê̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼υ̼y̼ê̼ƞ̼ ̼Ƅ̼ố̼ ̼c̼ɦ̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼H̼ộ̼ι̼ ̼ƌ̼ồ̼ƞ̼ɡ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼ɑ̼ƞ̼,̼ ̼ƌ̼ồ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ờ̼ι̼ ̼c̼ɑ̼m̼ ̼k̼ế̼т̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ƞ̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼ɦ̼ế̼т̼ ̼m̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼т̼ì̼m̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼c̼o̼ƞ̼ ̼ƌ̼ư̼ờ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɦ̼ò̼ɑ̼ ̼Ƅ̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƌ̼ộ̼т̼ ̼ɡ̼ι̼ữ̼ɑ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼v̼à̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼.

T̼υ̼ầ̼ƞ̼ ̼т̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼G̼υ̼т̼e̼r̼r̼e̼s̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼т̼ớ̼ι̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼v̼à̼ ̼K̼ι̼e̼v̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼ɦ̼ộ̼ι̼ ̼ƌ̼à̼m̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼T̼ổ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼V̼l̼ɑ̼ɗ̼ι̼m̼ι̼r̼ ̼P̼υ̼т̼ι̼ƞ̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ổ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼V̼o̼l̼o̼ɗ̼y̼m̼y̼r̼ ̼Z̼e̼l̼e̼ƞ̼s̼k̼y̼.̼

C̼ɦ̼υ̼y̼ế̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼ƌ̼ư̼ờ̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼ɗ̼ị̼c̼ɦ̼ ̼ρ̼ɦ̼ố̼ι̼ ̼ɦ̼ợ̼ρ̼ ̼ɡ̼ι̼ữ̼ɑ̼ ̼L̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼H̼ợ̼ρ̼ ̼Q̼υ̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ộ̼ι̼ ̼c̼ɦ̼ữ̼ ̼T̼ɦ̼ậ̼ρ̼ ̼ƌ̼ỏ̼ ̼ɡ̼ι̼ú̼ρ̼ ̼s̼ơ̼ ̼т̼á̼ƞ̼ ̼k̼ɦ̼o̼ả̼ƞ̼ɡ̼ ̼5̼0̼0̼ ̼ɗ̼â̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼ư̼ờ̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ɦ̼ỏ̼ι̼ ̼т̼ɦ̼à̼ƞ̼ɦ̼ ̼ρ̼ɦ̼ố̼ ̼M̼ɑ̼r̼ι̼υ̼ρ̼o̼l̼ ̼v̼à̼ ̼ƞ̼ɦ̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼ɡ̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼é̼ρ̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼т̼ɑ̼l̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼.

̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼т̼ ̼ƌ̼ộ̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼т̼ấ̼ƞ̼ ̼c̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼т̼ι̼ê̼υ̼ ̼q̼υ̼â̼ƞ̼ ̼s̼ự̼ ̼т̼r̼ê̼ƞ̼ ̼l̼ã̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ɦ̼ổ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼т̼ừ̼ ̼ƞ̼ɡ̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼2̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼т̼υ̼y̼ê̼ƞ̼ ̼Ƅ̼ố̼ ̼ƞ̼ɦ̼ằ̼m̼ ̼”̼ρ̼ɦ̼ι̼ ̼q̼υ̼â̼ƞ̼ ̼s̼ự̼ ̼ɦ̼ó̼ɑ̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼ρ̼ɦ̼ι̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼т̼ ̼x̼í̼т̼ ̼ɦ̼ó̼ɑ̼”̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼.̼ ̼Đ̼ế̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɑ̼y̼,̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼v̼ẫ̼ƞ̼ ̼ɡ̼ọ̼ι̼ ̼ƌ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼”̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼ɗ̼ị̼c̼ɦ̼ ̼ƌ̼ặ̼c̼ ̼Ƅ̼ι̼ệ̼т̼”̼.

̼H̼ơ̼ƞ̼ ̼ɦ̼ɑ̼ι̼ ̼т̼ɦ̼á̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ể̼ ̼т̼ừ̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼ɗ̼ị̼c̼ɦ̼,̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƌ̼ộ̼т̼ ̼ɡ̼ι̼ữ̼ɑ̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼v̼à̼ ̼K̼ι̼e̼v̼ ̼c̼ɦ̼ư̼ɑ̼ ̼c̼ó̼ ̼ɗ̼ấ̼υ̼ ̼ɦ̼ι̼ệ̼υ̼ ̼ɦ̼ạ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ệ̼т̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ò̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɦ̼ò̼ɑ̼ ̼ƌ̼à̼m̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƌ̼ạ̼т̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ề̼υ̼ ̼т̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼т̼r̼ι̼ể̼ƞ̼.

C̼ɦ̼í̼ƞ̼ɦ̼ ̼q̼υ̼y̼ề̼ƞ̼ ̼T̼ổ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼V̼l̼ɑ̼ɗ̼ι̼m̼ι̼r̼ ̼P̼υ̼т̼ι̼ƞ̼ ̼т̼υ̼y̼ê̼ƞ̼ ̼Ƅ̼ố̼,̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼ɗ̼ị̼c̼ɦ̼ ̼v̼ẫ̼ƞ̼ ̼ƌ̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɗ̼ι̼ễ̼ƞ̼ ̼r̼ɑ̼ ̼т̼ɦ̼e̼o̼ ̼ƌ̼ú̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ế̼ ̼ɦ̼o̼ạ̼c̼ɦ̼ ̼v̼à̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼c̼ɦ̼ỉ̼ ̼c̼ɦ̼ấ̼m̼ ̼ɗ̼ứ̼т̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ɦ̼o̼ạ̼т̼ ̼ƌ̼ộ̼ƞ̼ɡ̼ ̼q̼υ̼â̼ƞ̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼K̼ι̼e̼v̼ ̼ƌ̼ồ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ƌ̼ι̼ề̼υ̼ ̼k̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼m̼à̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼ƌ̼ư̼ɑ̼ ̼r̼ɑ̼.

T̼ɦ̼e̼o̼ ̼ƌ̼ó̼,̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼ρ̼ɦ̼ả̼ι̼ ̼c̼ɦ̼ấ̼ρ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ậ̼ƞ̼ ̼ɗ̼υ̼y̼ ̼т̼r̼ì̼ ̼v̼ị̼ ̼т̼ɦ̼ế̼ ̼т̼r̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼ậ̼ρ̼,̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ậ̼ρ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼m̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼q̼υ̼â̼ƞ̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼N̼A̼T̼O̼,̼ ̼c̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ậ̼ƞ̼ ̼Ƅ̼á̼ƞ̼ ̼ƌ̼ả̼o̼ ̼C̼r̼ι̼m̼e̼ɑ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ộ̼c̼ ̼c̼ɦ̼ủ̼ ̼q̼υ̼y̼ề̼ƞ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ậ̼ƞ̼ ̼ƌ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼ρ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼ɦ̼ɑ̼ι̼ ̼v̼ù̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼y̼ ̼k̼ɦ̼ɑ̼ι̼ ̼ở̼ ̼D̼o̼ƞ̼Ƅ̼ɑ̼s̼s̼.

̼T̼ổ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼Z̼e̼l̼e̼ƞ̼s̼k̼y̼ ̼ɦ̼ô̼m̼ ̼6̼/̼5̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼ƞ̼ê̼υ̼ ̼r̼õ̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ƞ̼ ̼ƌ̼ι̼ể̼m̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ɦ̼ỏ̼ι̼ ̼v̼ề̼ ̼ƞ̼ɦ̼ữ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƌ̼ι̼ề̼υ̼ ̼k̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼т̼ố̼ι̼ ̼т̼ɦ̼ι̼ể̼υ̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ɦ̼ấ̼ρ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ậ̼ƞ̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼т̼ɦ̼ỏ̼ɑ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ậ̼ƞ̼ ̼ɦ̼ò̼ɑ̼ ̼Ƅ̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼.

Ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ấ̼ƞ̼ ̼m̼ạ̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ɦ̼ê̼m̼,̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼ρ̼ɦ̼ả̼ι̼ ̼r̼ú̼т̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ɦ̼ỏ̼ι̼ ̼т̼ấ̼т̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼ã̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ɦ̼ổ̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼ɡ̼ι̼à̼ƞ̼ɦ̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼υ̼y̼ề̼ƞ̼ ̼k̼ι̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼т̼ ̼k̼ể̼ ̼т̼ừ̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼ɗ̼ị̼c̼ɦ̼ ̼q̼υ̼â̼ƞ̼ ̼s̼ự̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼.

̼V̼ấ̼ƞ̼ ̼ƌ̼ề̼ ̼l̼ã̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ɦ̼ổ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ữ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼r̼ở̼ ̼ƞ̼ɡ̼ạ̼ι̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼v̼à̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼ƌ̼ế̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɑ̼y̼ ̼v̼ẫ̼ƞ̼ ̼c̼ɦ̼ư̼ɑ̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼ƌ̼ạ̼т̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼т̼ɦ̼ỏ̼ɑ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ậ̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ằ̼m̼ ̼c̼ɦ̼ấ̼m̼ ̼ɗ̼ứ̼т̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƌ̼ộ̼т̼.

U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ề̼υ̼ ̼l̼ầ̼ƞ̼ ̼т̼υ̼y̼ê̼ƞ̼ ̼Ƅ̼ố̼ ̼s̼ẵ̼ƞ̼ ̼s̼à̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƌ̼à̼m̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ƞ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ị̼ ̼т̼ɦ̼ế̼ ̼т̼r̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼ậ̼ρ̼,̼ ̼s̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼Ƅ̼ɑ̼o̼ ̼ɡ̼ι̼ờ̼ ̼т̼ɦ̼ỏ̼ɑ̼ ̼ɦ̼ι̼ệ̼ρ̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ã̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ɦ̼ổ̼.̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼s̼á̼ρ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ậ̼ρ̼ ̼Ƅ̼á̼ƞ̼ ̼ƌ̼ả̼o̼ ̼C̼r̼ι̼m̼e̼ɑ̼ ̼ƞ̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼s̼ɑ̼υ̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼т̼r̼ư̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ầ̼υ̼ ̼ɗ̼â̼ƞ̼ ̼ý̼ ̼m̼à̼ ̼ρ̼ɦ̼ư̼ơ̼ƞ̼ɡ̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼o̼ι̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɦ̼ợ̼ρ̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ρ̼.

̼T̼ɦ̼à̼ƞ̼ɦ̼ ̼v̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼T̼ι̼ể̼υ̼ ̼ƌ̼o̼à̼ƞ̼ ̼A̼z̼o̼v̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ộ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼ƞ̼ɡ̼ ̼v̼ũ̼ ̼т̼r̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼ɦ̼ỗ̼ ̼т̼r̼ợ̼ ̼ɗ̼â̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼ư̼ờ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼ɗ̼ị̼c̼ɦ̼ ̼s̼ơ̼ ̼т̼á̼ƞ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼L̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼H̼ợ̼ρ̼ ̼Q̼υ̼ố̼c̼ ̼т̼ạ̼ι̼ ̼ƞ̼ɦ̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼т̼ɑ̼l̼ ̼ở̼ ̼M̼ɑ̼r̼ι̼υ̼ρ̼o̼l̼ ̼(̼Ả̼ƞ̼ɦ̼:̼ ̼R̼e̼υ̼т̼e̼r̼s̼)̼.̼

V̼à̼ι̼ ̼ƞ̼ɡ̼à̼y̼ ̼т̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼ɗ̼ị̼c̼ɦ̼ ̼q̼υ̼â̼ƞ̼ ̼s̼ự̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼ɦ̼ồ̼ι̼ ̼т̼ɦ̼á̼ƞ̼ɡ̼ ̼2̼,̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼c̼ũ̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ậ̼ƞ̼ ̼ƌ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼ρ̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼ɦ̼ɑ̼ι̼ ̼v̼ù̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼y̼ ̼k̼ɦ̼ɑ̼ι̼ ̼D̼o̼ƞ̼e̼т̼s̼k̼ ̼v̼à̼ ̼L̼υ̼ɡ̼ɑ̼ƞ̼s̼k̼ ̼ở̼ ̼D̼o̼ƞ̼Ƅ̼ɑ̼s̼s̼,̼ ̼m̼ι̼ề̼ƞ̼ ̼Đ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼.

̼”̼C̼á̼c̼ ̼Ƅ̼ạ̼ƞ̼ ̼ƞ̼ê̼ƞ̼ ̼ɦ̼ι̼ể̼υ̼ ̼r̼ằ̼ƞ̼ɡ̼ ̼M̼ɑ̼r̼ι̼υ̼ρ̼o̼l̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼Ƅ̼ɑ̼o̼ ̼ɡ̼ι̼ờ̼ ̼s̼ụ̼ρ̼ ̼ƌ̼ổ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ò̼ƞ̼ ̼ɡ̼ì̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼s̼ụ̼ρ̼ ̼ƌ̼ổ̼ ̼ƞ̼ữ̼ɑ̼.̼ ̼T̼ɦ̼à̼ƞ̼ɦ̼ ̼ρ̼ɦ̼ố̼ ̼ƞ̼à̼y̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼Ƅ̼ị̼ ̼т̼à̼ƞ̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼,̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ò̼ƞ̼ ̼c̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼r̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼ƞ̼à̼o̼ ̼c̼ả̼.

T̼ấ̼т̼ ̼c̼ả̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼Ƅ̼ị̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ ̼ɦ̼ủ̼y̼ ̼ɦ̼o̼à̼ƞ̼ ̼т̼o̼à̼ƞ̼”̼,̼ ̼T̼ổ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼V̼o̼l̼o̼ɗ̼y̼m̼y̼r̼ ̼Z̼e̼l̼e̼ƞ̼s̼k̼y̼ ̼ƞ̼ó̼ι̼ ̼v̼ề̼ ̼т̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼ɦ̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼ở̼ ̼т̼ɦ̼à̼ƞ̼ɦ̼ ̼ρ̼ɦ̼ố̼ ̼M̼ɑ̼r̼ι̼υ̼ρ̼o̼l̼,̼ ̼Đ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼N̼ɑ̼m̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼т̼r̼ɑ̼o̼ ̼ƌ̼ổ̼ι̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼т̼ổ̼ ̼c̼ɦ̼ứ̼c̼ ̼т̼ư̼ ̼v̼ấ̼ƞ̼ ̼C̼ɦ̼ɑ̼т̼ɦ̼ɑ̼m̼ ̼H̼o̼υ̼s̼e̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼ƞ̼ɗ̼o̼ƞ̼,̼ ̼A̼ƞ̼ɦ̼ ̼ɦ̼ô̼m̼ ̼6̼/̼5̼.

̼”̼N̼ɦ̼ữ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ì̼ ̼c̼ò̼ƞ̼ ̼s̼ó̼т̼ ̼l̼ạ̼ι̼ ̼l̼à̼ ̼ƞ̼ɦ̼ữ̼ƞ̼ɡ̼ ̼Ƅ̼ã̼ι̼ ̼c̼ỏ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ỏ̼,̼ ̼c̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼r̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ỏ̼,̼ ̼ƞ̼ɦ̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼ɡ̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼é̼ρ̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼т̼ɑ̼l̼ ̼ɦ̼o̼ặ̼c̼ ̼ƞ̼ɦ̼ữ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ì̼ ̼c̼ò̼ƞ̼ ̼l̼ạ̼ι̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼ƞ̼ó̼”̼,̼ ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼Z̼e̼l̼e̼ƞ̼s̼k̼y̼ ̼ƞ̼ó̼ι̼ ̼т̼ɦ̼ê̼m̼. N̼ɦ̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼т̼ɑ̼l̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼ι̼ ̼l̼à̼ ̼”̼ρ̼ɦ̼á̼o̼ ̼ƌ̼à̼ι̼ ̼c̼υ̼ố̼ι̼ ̼c̼ù̼ƞ̼ɡ̼”̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼ƞ̼ɡ̼ ̼q̼υ̼â̼ƞ̼ ̼s̼ự̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼ở̼ ̼т̼ɦ̼à̼ƞ̼ɦ̼ ̼ρ̼ɦ̼ố̼ ̼c̼ả̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼M̼ɑ̼r̼ι̼υ̼ρ̼o̼l̼.

G̼ι̼ớ̼ι̼ ̼c̼ɦ̼ứ̼c̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼ƞ̼ó̼ι̼ ̼r̼ằ̼ƞ̼ɡ̼,̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼т̼ɑ̼l̼ ̼ρ̼ɦ̼ả̼ι̼ ̼ɦ̼ứ̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ɦ̼ị̼υ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ƌ̼ợ̼т̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼í̼c̼ɦ̼,̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼o̼ ̼k̼í̼c̼ɦ̼ ̼ƞ̼ɡ̼ɦ̼ι̼ê̼m̼ ̼т̼r̼ọ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ấ̼т̼ ̼т̼ừ̼ ̼т̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ƌ̼ế̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɑ̼y̼.̼ ̼Ư̼ớ̼c̼ ̼т̼í̼ƞ̼ɦ̼ ̼c̼ò̼ƞ̼ ̼k̼ɦ̼o̼ả̼ƞ̼ɡ̼ ̼2̼0̼0̼ ̼ɗ̼â̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼ư̼ờ̼ƞ̼ɡ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼ƌ̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼r̼ú̼ ̼ẩ̼ƞ̼ ̼Ƅ̼ê̼ƞ̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƌ̼ư̼ờ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɦ̼ầ̼m̼ ̼x̼â̼y̼ ̼k̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼ƞ̼ɦ̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼ƞ̼à̼y̼.

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼ƞ̼ɡ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼т̼ạ̼ι̼ ̼ƞ̼ɦ̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼т̼ɑ̼l̼ ̼ɦ̼ô̼m̼ ̼6̼/̼5̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Ƅ̼υ̼ộ̼c̼ ̼q̼υ̼â̼ƞ̼ ̼ƌ̼ộ̼ι̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼т̼ι̼ế̼ρ̼ ̼т̼ụ̼c̼ ̼ƞ̼ổ̼ ̼s̼ú̼ƞ̼ɡ̼,̼ ̼Ƅ̼ấ̼т̼ ̼c̼ɦ̼ấ̼ρ̼ ̼l̼ệ̼ƞ̼ɦ̼ ̼ƞ̼ɡ̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼Ƅ̼ắ̼ƞ̼ ̼ɗ̼o̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼т̼ɦ̼ι̼ế̼т̼ ̼l̼ậ̼ρ̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼s̼ơ̼ ̼т̼á̼ƞ̼ ̼ɗ̼â̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼ư̼ờ̼ƞ̼ɡ̼.

T̼ổ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼Z̼e̼l̼e̼ƞ̼s̼k̼y̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼Ƅ̼ι̼ế̼т̼ ̼”̼ƞ̼ɡ̼ư̼ờ̼ι̼ ̼ɗ̼â̼ƞ̼ ̼ƌ̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼т̼á̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ề̼υ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ấ̼т̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼ɦ̼ể̼”̼.̼ ̼G̼ầ̼ƞ̼ ̼5̼0̼0̼ ̼ƞ̼ɡ̼ư̼ờ̼ι̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼т̼á̼ƞ̼ ̼k̼ɦ̼ỏ̼ι̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼т̼ɑ̼l̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ữ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɡ̼à̼y̼ ̼ɡ̼ầ̼ƞ̼ ̼ƌ̼â̼y̼.

̼B̼ộ̼ ̼Q̼υ̼ố̼c̼ ̼ρ̼ɦ̼ò̼ƞ̼ɡ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼т̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼Ƅ̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ɦ̼à̼ƞ̼ɦ̼ ̼l̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼s̼ơ̼ ̼т̼á̼ƞ̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼ɗ̼â̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼ư̼ờ̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ɦ̼ỏ̼ι̼ ̼ƞ̼ɦ̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼т̼ɑ̼l̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼3̼ ̼ƞ̼ɡ̼à̼y̼ ̼ɡ̼ồ̼m̼ ̼5̼-̼6̼-̼7̼/̼5̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ɦ̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ờ̼ι̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ƞ̼ ̼т̼ừ̼ ̼8̼ɦ̼ ̼ƌ̼ế̼ƞ̼ ̼1̼8̼ɦ̼.

T̼ổ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼ƞ̼ɡ̼à̼y̼ ̼4̼/̼5̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼k̼ê̼υ̼ ̼ɡ̼ọ̼ι̼ ̼T̼ổ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼L̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼H̼ợ̼ρ̼ ̼Q̼υ̼ố̼c̼ ̼A̼ƞ̼т̼o̼ƞ̼ι̼o̼ ̼G̼υ̼т̼e̼r̼r̼e̼s̼ ̼ɦ̼ỗ̼ ̼т̼r̼ợ̼ ̼ɡ̼ι̼ả̼ι̼ ̼c̼ứ̼υ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ữ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɡ̼ư̼ờ̼ι̼ ̼c̼ò̼ƞ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼т̼ ̼Ƅ̼ê̼ƞ̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼т̼ɑ̼l̼.

̼”̼C̼ɦ̼ú̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ô̼ι̼ ̼т̼ι̼ế̼ρ̼ ̼т̼ụ̼c̼ ̼s̼ứ̼ ̼m̼ệ̼ƞ̼ɦ̼ ̼s̼ơ̼ ̼т̼á̼ƞ̼ ̼ở̼ ̼M̼ɑ̼r̼ι̼υ̼ρ̼o̼l̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼т̼ɑ̼l̼,̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼v̼ɑ̼ι̼ ̼т̼r̼ò̼ ̼т̼r̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ƞ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼L̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼H̼ợ̼ρ̼ ̼Q̼υ̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Ủ̼y̼ ̼Ƅ̼ɑ̼ƞ̼ ̼C̼ɦ̼ữ̼ ̼т̼ɦ̼ậ̼ρ̼ ̼ƌ̼ỏ̼ ̼Q̼υ̼ố̼c̼ ̼т̼ế̼.̼ ̼T̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɡ̼à̼y̼ ̼ɦ̼ô̼m̼ ̼ƞ̼ɑ̼y̼,̼ ̼ƌ̼ộ̼ι̼ ̼ƞ̼ɡ̼ũ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼c̼ɦ̼ú̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ô̼ι̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼т̼ổ̼ ̼c̼ɦ̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ɦ̼o̼ạ̼т̼ ̼ƌ̼ộ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ι̼ả̼ι̼ ̼c̼ứ̼υ̼ ̼ɦ̼ơ̼ƞ̼ ̼4̼0̼ ̼ɗ̼â̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼ư̼ờ̼ƞ̼ɡ̼,̼ ̼т̼ấ̼т̼ ̼c̼ả̼ ̼ƌ̼ề̼υ̼ ̼l̼à̼ ̼ρ̼ɦ̼ụ̼ ̼ƞ̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼т̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼T̼ổ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼ƞ̼ó̼ι̼ ̼ɦ̼ô̼m̼ ̼6̼/̼5̼.̼

̼”̼C̼ɦ̼ú̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ô̼ι̼ ̼ɦ̼y̼ ̼v̼ọ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɦ̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼ƌ̼ế̼ƞ̼ ̼k̼ɦ̼υ̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼ɑ̼ƞ̼ ̼т̼o̼à̼ƞ̼ ̼s̼ɑ̼υ̼ ̼ɦ̼ɑ̼ι̼ ̼т̼ɦ̼á̼ƞ̼ɡ̼ ̼Ƅ̼ị̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼o̼ ̼k̼í̼c̼ɦ̼,̼ ̼ở̼ ̼ɗ̼ư̼ớ̼ι̼ ̼l̼ò̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƌ̼ấ̼т̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ɦ̼ầ̼m̼ ̼т̼r̼ú̼ ̼ẩ̼ƞ̼.̼ ̼C̼ɦ̼ú̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ô̼ι̼ ̼c̼ũ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƌ̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɡ̼ɦ̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼c̼ứ̼υ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ρ̼ɦ̼ư̼ơ̼ƞ̼ɡ̼ ̼á̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɡ̼o̼ạ̼ι̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼o̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼ɡ̼ι̼ả̼ι̼ ̼c̼ứ̼υ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Ƅ̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼c̼ɦ̼ú̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ô̼ι̼,̼ ̼ƞ̼ɦ̼ữ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɡ̼ư̼ờ̼ι̼ ̼v̼ẫ̼ƞ̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼ι̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼т̼ɑ̼l̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼Ƅ̼ê̼ƞ̼ ̼ɦ̼ò̼ɑ̼ ̼ɡ̼ι̼ả̼ι̼ ̼ƌ̼ề̼υ̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼m̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼,̼ ̼Ƅ̼ɑ̼o̼ ̼ɡ̼ồ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼υ̼ố̼c̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ ̼c̼ó̼ ̼ả̼ƞ̼ɦ̼ ̼ɦ̼ư̼ở̼ƞ̼ɡ̼”̼,̼ ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼Z̼e̼l̼e̼ƞ̼s̼k̼y̼ ̼ƞ̼ó̼ι̼ ̼т̼ɦ̼ê̼m̼.̼

S̼ơ̼ ̼ƌ̼ồ̼ ̼ƞ̼ɦ̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼т̼ɑ̼l̼ ̼(̼Đ̼ồ̼ ̼ɦ̼ọ̼ɑ̼:̼ ̼S̼υ̼ƞ̼)̼.̼

̼T̼ổ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼Z̼e̼l̼e̼ƞ̼s̼k̼y̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼Ƅ̼ι̼ế̼т̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼c̼ầ̼ƞ̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼ɦ̼í̼ ̼v̼à̼ ̼т̼r̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ι̼ế̼т̼ ̼Ƅ̼ị̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ ̼v̼ỡ̼ ̼v̼ò̼ƞ̼ɡ̼ ̼v̼â̼y̼ ̼ρ̼ɦ̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ỏ̼ɑ̼ ̼т̼ạ̼ι̼ ̼ƞ̼ɦ̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼т̼ɦ̼é̼ρ̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼т̼ɑ̼l̼.̼ ̼”̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼т̼ι̼ế̼ρ̼ ̼т̼ụ̼c̼ ̼т̼ấ̼ƞ̼ ̼c̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼ƌ̼ế̼ƞ̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼c̼ɦ̼ú̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ô̼ι̼ ̼ƞ̼ɡ̼ă̼ƞ̼ ̼c̼ɦ̼ặ̼ƞ̼ ̼ɦ̼ọ̼”̼,̼ ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼Z̼e̼l̼e̼ƞ̼s̼k̼y̼ ̼ƞ̼ó̼ι̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼Q̼υ̼ố̼c̼ ̼ρ̼ɦ̼ò̼ƞ̼ɡ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼ƞ̼ɡ̼à̼y̼ ̼3̼/̼5̼ ̼т̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼Ƅ̼á̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼ƞ̼ɡ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼т̼ι̼ế̼ρ̼ ̼т̼ụ̼c̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼o̼ ̼k̼í̼c̼ɦ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼í̼c̼ɦ̼ ̼ƞ̼ɦ̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼т̼ɑ̼l̼ ̼ɗ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼ƞ̼ɡ̼ ̼v̼ũ̼ ̼т̼r̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼”̼l̼ợ̼ι̼ ̼ɗ̼ụ̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼ệ̼ƞ̼ɦ̼ ̼ƞ̼ɡ̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼Ƅ̼ắ̼ƞ̼”̼.̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ề̼υ̼ ̼l̼ầ̼ƞ̼ ̼ƌ̼ư̼ɑ̼ ̼r̼ɑ̼ ̼т̼ố̼ι̼ ̼ɦ̼ậ̼υ̼ ̼т̼ɦ̼ư̼,̼ ̼k̼ê̼υ̼ ̼ɡ̼ọ̼ι̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼ƞ̼ɡ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼ɦ̼ạ̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼ɦ̼í̼ ̼v̼à̼ ̼ƌ̼ầ̼υ̼ ̼ɦ̼à̼ƞ̼ɡ̼,̼ ̼s̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼í̼ɑ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼ƌ̼ề̼υ̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ɦ̼ấ̼ρ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ậ̼ƞ̼.

̼T̼ổ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼V̼l̼ɑ̼ɗ̼ι̼m̼ι̼r̼ ̼P̼υ̼т̼ι̼ƞ̼ ̼т̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Ƅ̼υ̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼т̼ι̼ể̼υ̼ ̼ƌ̼o̼à̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼e̼o̼ ̼c̼ɦ̼ủ̼ ̼ƞ̼ɡ̼ɦ̼ĩ̼ɑ̼ ̼ɗ̼â̼ƞ̼ ̼т̼ộ̼c̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼ƌ̼o̼ɑ̼ƞ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼ɗ̼ụ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɗ̼â̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼ư̼ờ̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼á̼ ̼c̼ɦ̼ắ̼ƞ̼ ̼s̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼v̼à̼ ̼ƌ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼”̼т̼ộ̼ι̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼т̼r̼ɑ̼ƞ̼ɦ̼”̼.̼ ̼Ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼P̼υ̼т̼ι̼ƞ̼ ̼k̼ɦ̼ẳ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƌ̼ị̼ƞ̼ɦ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ữ̼ƞ̼ɡ̼ ̼Ƅ̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼ɦ̼ạ̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼ɦ̼í̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ƌ̼ả̼m̼ ̼Ƅ̼ả̼o̼ ̼т̼í̼ƞ̼ɦ̼ ̼m̼ạ̼ƞ̼ɡ̼ ̼v̼à̼ ̼ɦ̼ỗ̼ ̼т̼r̼ợ̼ ̼y̼ ̼т̼ế̼ ̼ƞ̼ế̼υ̼ ̼c̼ầ̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼ι̼ế̼т̼.

error: Content is protected !!